I kolokvijum

 PONEDELJAKUTORAK SRIJEDAČETVRTAK PETAK
Mart
15-20
Engleski jezik IV
11.00-12.00h
Organizacija preduzeća
10.00-11.00h
Elektronsko poslovanje
10.00-11.00h
Održivi razvoj
10.00-11.00h
Strategijski menadžment
10.00-11.00h

Napomena: I grupa- Neparni brojevi indeksa; II grupa -Parni brojevi indeksa

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.