Specijalistički rad

NAPOMENE I TEHNIČKE SMJERNICE ZA IZRADU SPECIJALISTIČKOG RADA:

 • Nakon položenog posljednjeg ispita, student može provjeriti u nadležnoj službi Fakulteta eventualne neusklađenosti u ličnom evidencionom kartonu, pri čemu je neophodno da ima kompletiranu dokumentaciju i poslije toga pristupiti predaji završnog rada u potrebnom broju primjeraka (3 primjerka – jedan primjerak tvrdi povez i dva primjerka meki povez). Student je obavezan da dostavi rad Studentskoj službi i u elektronskoj formi na CD-u.Takođe, neophodno je da student izmiri sva dugovanja prema Fakultetu i uplati naknadu 70e za pristup odbrani i izradi diplome.
 • Kada izabere temu i nakon odobrenja od strane predmetnog nastavnika, student je dužan da popunjenu prijavu preda nadležnoj službi Fakulteta. Obrazac za prijavu teme možete preuzeti ovdje.
 • Primjer izgleda naslovne strane možete pogledati ovdje.
 • Primjer za izradu prve unutrašnje strane specijalističkog rada možete pogledati ovdje.
 • Primjer sadržaja specijalističkog rada možete pogledati ovdje.
 • Tehničko uputstvo  o cjelokupnom specijalističkom radu možete pogledati ovdje.
 • Prilikom odbrane završnog rada obavezna je Power Point prezentacija veličine od 10 do 15 slajdova, a vrijeme izlaganja je 15 min.

 

Spisak tema za specijalistički rad:

 • Teme za specijalistički rad – predmet Strateški menadžment turističke destinacije možete pogledati ovdje.
 • Teme za specijalistički rad – predmet Međunarodni menadžment možete pogledati ovdje.
 • Teme za specijalistički rad – predmet Liderstvo možete pogledati ovdje.
 • Teme za specijalistički rad – predmet Upravljanje projektima možete pogledati ovdje.
 • Teme za specijalistički rad – predmet Uslužni menadžment možete pogledati ovdje.
 • Teme za specijalistički rad – predmet Metodologija naučno-istraživačkog rada možete pogledati ovdje.
 • Teme za specijalistički rad – predmet Menadžment u javnom sektoru možete pogledati ovdje.
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. Sva prava zadržana.