Fakultet za menadžment Herceg Novi postao univerzitetska članica novoformiranog Univerziteta “Adriatik”

Објављено: 07/06/2017

Rješenjem Ministarstva Prosvjete UP I broj 060-11/2017, izdata je licenca za rad Univerziteta „Adriatik“ sa sjedištem u Baru.

Zvanično četvrti crnogorski univerzitet,  „Adriatik“ obuhvata primorske visokoškolske institucije – fakultete od Herceg-Novog do Ulcinja. Nastava na “Adriatiku” biće realizovana na pet akreditovanih i licenciranih univerzitetskih organizacionih jedinica – fakulteta:

Fakultetu za menadžment u Herceg Novom,

Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu,

Fakultetu za biznis i turizam u Budvi,

Fakultetu za poslovnu ekonomiju u Baru i

Pomorskom fakultetu u Baru.

Formiranjem Univerziteta Adriatik objedinjene su samostalne visokoškolske ustanove primorske regije u jednu zajedničku instituciju, čime se doprinosi nacionalnom i evropskom sistemu obezbjeđivanja kvaliteta visokog obrazovanja. Istovremeno, time se postižu svojevrsna usklađivanja zajedničkih normativa, vrijednosti, misija i ciljeva, kao i upravljanje ljudskim resursima navedenih visokoškolskih ustanova koje ulaze u sastav Univerziteta Adriatik.

Ovim udruživanjem visokoškolskih institucija u Univerzitet,  fakultetima koji ulaze u njegov sastav omogućava se pristupanje apliciranju za međunarodne IPA projekte, Erasmus+ programe, Horizont 2020 programe i uspostavljanje međunarodne saradnje sa drugim srodnim institucijama iz Evrope i svijeta, što sve do sada nije moglo biti realizovano van okvira institucije univerziteta. Time  se omogućava i organizacija zajedničkih multidisciplinarnih studija iz programskih sadržaja fakultetskih jedinica koje ulaze u sastav Univerziteta.

Očekujemo da će naš grad Herceg Novi i lokalna samouprava uvidjeti značaj činjenice da je Herceg Novi postao dio univerzitetske sredine.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.