Završni rad

Napomena za izradu završnog rada:

  • Student prijavljuje temu za završni rad nakon početka ljetnjeg semestra III godine, pri čemu bira temu za završni rad sa ukupnog spiska tema koji je istaknut na sajtu Fakulteta. Student može sam predložiti temu za završni rad, a predmetni nastavnik da je, ukoliko bude odobrena, uvrsti u navedeni spisak.
  • Nakon dogovora sa predmetnim profesorom student je obavezan da dostavi popunjen obrazac Prijave teme putem e-maila Studentskoj službi Fakulteta.
  • Nakon položenog posljednjeg ispita, student može provjeriti u nadležnoj službi Fakulteta eventualne neusklađenosti u ličnom evidencionom kartonu, pri čemu je neophodno da ima kompletiranu dokumentaciju (lična dokumentacija, potvrda i dnevnik prakse i sl.) i poslije toga pristupiti predaji završnog rada u potrebnom broju primjeraka (3 primjerka – jedan primjerak tvrdi povez i dva primjerka meki povez). Student je obavezan da dostavi rad Studentskoj službi u elektronskoj formi na CD-u. Takođe, neophodno je da izmiri sva dugovanja prema Fakultetu i uplati naknadu 60 eura za pristup odbrani i izradi diplome.
  • Izgled naslovne strane završnog rada možete pogledati ovdje.
  • Uputstva za izradu prve unutrašnje strane završnog rada možete pogledati ovdje.
  • Osnovne elemente završnog rada možete pronaći ovdje.
  • Prilikom odbrane završnog rada obavezna je Power Point prezentacija veličine od 7 do 10 slajdova, a vrijeme izlaganja je 15 min.

 

Ukupan spisak tema za završni, specijalistički i magistarski rad možete pogledati ovdje. 

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.