Nastavni plan magistarskih studija možete pogledati ovdje.

Upis

Upis na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom vršiće se u sledećim upisnim rokovima: I rok od 13. do 30. juna, II rok od 15. do 29. jula i III rok od 15. avgusta do 26. septembra 2022. godine. Upis će se obavljati svakim radnim danom u vremenu od 10h do 14h u Studentskoj službi Fakulteta.

Pravo upisa

Pravo upisa na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom, u jednogodišnjem trajanju sa 60 ECTS kredita, imaju kandidati koji su završili specijalističke postdiplomske studije kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita (četvorogodišnje studije).

Upis i studiranje se vrši u skladu  sa pravilima studiranja na postdiplomskim studijama Fakulteta za menadžment u Herceg Novom.

Dokumenta za upis

Dokumenta koja su potrebna da bi se kandidat upisao na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za menadžment su:

  • Diploma o završenim specijalističkim, odnosno četvorogodišnjim studijama,
  • Kopija lične karte,
  • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
  • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
  • Uplatnica za indeks u iznosu 5,00€ na žiro-račun 535-10659-15 (Prva banka Crne Gore), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Prijavni list možete preuzeti ovdje.

Školarina magistarske studije

Školarina za studijsku 2022/2023. godinu iznosi 1.350 €.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine se uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 250€ i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta;
  • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 03. juna 2022. g., ostvaruju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na e-Learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 250€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 20222. II rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2022. III rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2022. IV rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2022. V rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2023. VI rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2023. VII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2023. VIII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2023. IX rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. maja 2023. X rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. juna 2023. XI rata 110€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE STUDIJE IZVRŠITI NA:

Prva Banka Crne Gore
Broj žiro–računa: 535-10659-15

DIPLOMA

Nakon završetka magistarskih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA MAGISTRA NAUKA (M.Sci).