Nastavni plan magistarskih studija možete pogledati ovdje.

Upis

Upis na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom vršiće se u sledećim upisnim rokovima:  I rok od 17. do 28. juna, II rok od 01. do 12. jula i III rok od 15. do 30. avgusta 2019. godine. Upis će se obavljati svakim radnim danom u vremenu od 10h do 14h u Studentskoj službi Fakulteta.

Pravo upisa

Pravo upisa na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom, u jednogodišnjem trajanju sa 60 ECTS kredita, imaju kandidati koji su završili postdiplomske specijalističke studije kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 240 ECTS kredita (četvorogodišnje studije).

Upis i studiranje se vrši u skladu  sa pravilima studiranja na postdiplomskim studijama Fakulteta za menadžment u Herceg Novom.

Dokumenta za upis

Dokumenta koja su potrebna da bi se kandidat upisao na postdiplomske magistarske studije Fakulteta za menadžment Herceg Novi su:

  • Diploma o završenim specijalističkim, odnosno četvorogodišnjim studijama,
  • Kopija  lične karte,
  • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
  • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
  • Uplatnica za indeks u iznosu 5,00€ na žiro-račun 535-10659-15 (Prva banka Crne Gore), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Prijavni list možete preuzeti ovdje.

Školarina magistarske studije

Školarina za studijsku 2019/2020 godinu iznosi 1.800 €.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun fakulteta,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
  • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 14. juna 2019. g., imaju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na e-learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 360€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2019 II rata 180€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2019 III rata 180€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2019 IV rata 180€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2019 V rata 180€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2020 VI rata 180€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2020 VII rata 180€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2020 VIII rata 180€ (eura)
Od 1. do 10. april 2020 IX rata 180€ (eura)

Uplate školarine za upis na postdiplomske studije izvršiti na:

Prva Banka Crne Gore
Broj žiro–računa: 535-10659-15

DIPLOMA

Nakon završetka magistarskih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA MAGISTRA NAUKA (M.Sci).