Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations – HAWKING – 101128741

Capacity building in the field of higher education (ERASMUS-EDU-2023-CBHE).

Trajanje projekta: 2023-2026


Sastanak projektnog tima Erasmus+ projekta HAWKING – Sarajevo

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 4. i 5. juna, održan je sastanak projektnog tima Erasmus+ projekta HAWKING, a sastanku su prisustvovali i predstavnici Fakulteta za menadžment Herceg Novi, koji je i partner u ovom projektu.

Projekat HAWKING, čiji je koordinator Univerzitet Crne Gore, ima za cilj adresiranje nejednakosti sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, posebno u smislu obrazovnih i radnih mogućnosti u regionu Zapadnog Balkana, sa posebnim osvrtom na tranziciju iz srednješkolskog ka visokom obrazovanju.

Osnovni cilj ovog projekta jeste promocija digitalne transformacije u visokom obrazovanju kroz prizmu socijalne pravde, sa naglaskom na jednakost, pravičnost i pristupačnost za studente sa invaliditetom.

Konzorcijum projekta HAWKING obuhvata 15 institucija, od kojih su sedam visokoškolske ustanove sa Zapadnog Balkana – iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Albanije, te pet visokoškolskih ustanova iz EU i zemalja pridruženih programu – Slovenija, Turska, Portugal, Srbija i Kipar, i 3 NVO iz regiona Zapadnog Balkana.