Rezultati ankete u studijskoj 2016/17. godini

I semestar II semestar
Osnovi ekonomije  Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Preduzetništvo
Sociologija Uslužni menadžment
Engleski jezik I Engleski jezik II
III semestar IV semestar
Finansijski menadžment Strategijski menadžment
Marketing Organizacija preduzeća
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
Relacione baze podataka Održivi razvoj
Engleski jezik III Engleski jezik IV
V semestar VI semestar
Poslovne komunikacije Kontrola i revizija
Menadžment kvalitetom usluga Međunarodne finansije
Bankarsko poslovanje Poresko knjigovodstvo i evidencija
Carinsko poslovanje Osiguranje u transportnoj djelatnosti
Osiguranje Poslovanje turističkih agencija
Hotelski menadžment Marketing u turizmu i hotelijerstvu
VII semestar VIII semestar
Liderstvo Međunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacije Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Menadžment u javnom sektoru
IX semestar
Menadžment ljudskih resursa
Menadžment znanja
Krizni menadžment
Strateški finansijski menadžment

 


Rezultati ankete u studijskoj 2015/16. godini

I semestar II semestar
Osnovi ekonomije Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Preduzetništvo
Sociologija Uslužni menadžment
Engleski jezik I Engleski jezik II
III semestar IV semestar
Finansijski menadžment Strategijski menadžment
Marketing Organizacija preduzeća
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
Relacione baze podataka Održivi razvoj
Engleski jezik III Engleski jezik IV
V semestar VI semestar
Poslovne komunikacije Kontrola i revizija
Menadžment kvalitetom usluga Međunarodne finansije
Bankarsko poslovanje Poresko knjigovodstvo i evidencija
Finansijsko računovodstvo Osiguranje u transportnoj djelatnosti
Carinsko poslovanje Poslovanje turističkih agencija
Osiguranje
Menadžment u turizmu
Hotelski menadžment
VII semestar VIII semestar
Liderstvo Međunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacije Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Upravljanje kapitalom i rizicima u bankama
IX semestar
Upravljanje procesima u informacionim sistemima
Finansijska tržišta i instrumenti
Krizni menadžment
Reosiguranje

 


Rezultati ankete u studijskoj 2014/15. godini

I semestar II semestar
Osnovi ekonomije Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Preduzetništvo
Sociologija Uslužni menadžment
Engleski jezik I Engleski jezik II
III semestar IV semestar
Finansijski menadžment Strategijski menadžment
Marketing Organizacija preduzeća
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
Relacione baze podataka Ekološki menadžment
Engleski jezik III Engleski jezik IV
V semestar VI semestar
Poslovne komunikacije Kontrola i revizija
Menadžment kvalitetom usluga Međunarodne finansije
Bankarsko poslovanje Poresko knjigovodstvo i evidencija
Finansijsko računovodstvo Osiguranje u transportnoj djelatnosti
Carinsko poslovanje Poslovanje turističkih agencija
Osiguranje Marketing u turizmu i hotelijerstvu
Menadžment u turizmu
Hotelski menadžment
VII semestar VIII semestar
Liderstvo Međunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacije Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Brend menadžment
IX semestar
Analiza i revizija poslovanja i finansijskih izvještaja
Finansijska tržišta i instrumenti
Krizni menadžment
Reosiguranje

 


Rezultati ankete u studijskoj 2013/14. godini

I semestar II semestar
Osnovi ekonomije Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Preduzetništvo
Sociologija Uslužni menadžment
Engleski jezik I Engleski jezik II
III semestar IV semestar
Finansijski menadžment Strategijski menadžment
Marketing Organizacija preduzeća
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
RElacione baze podataka Ekološki menadžment
Engleski jezik III Engleski jezik IV
V semestar VI semestar
Poslovne komunikacije Kontrola i revizija
Menadžment kvalitetom usluga Međunarodne finansije
Bankarsko poslovanje Poresko knjigovodstvo i evidnecija
Finansijsko računovodstvo Osiguranje u transportnoj djelatnosti
Carinsko poslovanje Poslovanje turističkih agencija
Osiguranje Marketing u turizmu i hotelijerstvu
Menadžment u turizmu
Hotelski menadžment
VII semestar VIII semestar
Liderstvo Međunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacije Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Brend menadžment
IX semestar
Analiza i revizija poslovanja i finansijskih izvještaja
Finansijska tržišta i instrumenti
Krizni menadžment
Reosiguranje


Rezultati ankete u studijskoj 2012/13. godini

I semestar II semestar
Osnovi ekonomije Engleski jezik II
Engleski jezik I Menadžersko računovodstvo
Osnovi menadžmenta Informacione tehnologije u menadžmentu
Poslovno pravo Uslužni menadžment
Sociologija Statističke metode u menadžmentu
III semestar IV semestar
Engleski jezik III Engleski jezik IV
Finansijski menadžment Elektronsko poslovanje
Monetarna ekonomija Organizacija preduzeća
Marketing Strategisjki menadžment
Relacione baze podataka Ekološki menadžment
V semestar VI SEMESTAR
Poslovne komunikacije Menadžment neprofitnih organizacija
Menadžment kvalitetom usluga Kontrola i revizija (FRB)
Bankarsko poslovanje (FRB) Međunarodne finansije (FRB)
Finansijsko računovodstvo (FRB) Poresko knjigovodstvo i evidencija (PCO)
Carinsko poslovanje (PCO) Osiguranje u transportnoj djelatnosti (PCO)
Osiguranje (PCO) Marketing u turizmu i hotelijerstvu (TH)
Hotelski menadžment (TH) Poslovanje turističkih agencija (TH)
Menadžment u turizmu (TH)
VII semestar VIII semestar
Liderstvo Međunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacije Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Brend menadžment
IX semestar
Finansijska tržišta i instrumenti
Menadžment korporativnih finansija
Reosiguranje
Upravljanje procesima u informacionim sistemima

 


Rezultati ankete u studijskoj 2011/12. godini

I semestar II semestar
Osnovi ekonomije Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Informacione tehnologije u menadžmentu
Sociologija Uslužni menadžment
Osnovi menadžmenta Statističke metode u menadžmentu
Engleski jezik I Engleski jezik II
III semestar IV semestar
Marketing Strategijski menadžment
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
Relacione baze podataka Ekološki menadžment
Finansijski menadžment Organizacija preduzeća
Engleski jezik III Engleski jezik IV

 


Rezultati ankete u studijskoj 2010/11. godini

I semestar II semestar
Osnovi ekonomije Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Uslužni menadžment
Poslovno pravo Statističke metode u menadžmentu
Sociologija Menadžersko računovodstvo
Engleski I Engleski II
III semestar IV semestar
Finansijski menadžment Strategijski menadžment
Marketing Elektronsko poslovanje
Monetarna ekonomija Organizacija preduzeća
Relacione baze podataka Pravo Evropske Unije
Engleski III Engleski IV

 


Rezultati ankete u studijskoj 2009/10. godini

I semestar II semestar
Engleski jezik I Engleski jezik II
Osnovi ekonomije Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Statističke metode u menadžmentu
Sociologija Uslužni menadžment