Rezultati ankete 2016/2017. za ispite sa I godine osnovnih studija

I II
Osnovi ekonomije Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Preduzetništvo
Sociologija Uslužni menadžment
Engleski jezik I Engleski jezik II

 

Rezultati ankete 2016/2017. za ispite sa II godine osnovnih studija

III IV
Finansijski menadžment Strategijski menadžment
Marketing Organizacija preduzeća
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
Relacione baze podataka Održivi razvoj
Engleski jezik III Engleski jezik IV

 

Rezultati ankete 2016/2017. za ispite sa III godine osnovnih studija

V VI
Poslovne komunikacije Kontrola i revizija
Menadžment kvalitetom usluga Međunarodne finansije
Bankarsko poslovanje Poresko knjigovodstvo i evidencija
Carinsko poslovanje Osiguranje u transportnoj djelatnosti
Osiguranje Poslovanje turističkih agencija
Hotelski menadžment Marketing u turizmu i hotelijerstvu

 

Rezultati anketa 2016/2017. za ispite sa postdiplomskih specijalističkih studija

VII VIII
Liderstvo Međunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacije Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Menadžment u javnom sektoru

 

Rezultati anketa 2016/2017.za ispite sa postdiplomskih magistarskih studija

IX
Menadžment ljudskih resursa
Menadžment znanja
Krizni menadžment
Strateški finansijski menadžment

 

Rezultati ankete 2015/2016. za ispite sa I godine osnovnih studija

I II
Osnovi ekonomije Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Preduzetništvo
Sociologija Uslužni menadžment
Engleski jezik I Engleski jezik II

 

Rezultati ankete 2015/2016. za ispite sa II godine osnovnih studija

III IV
Finansijski menadžment Strategijski menadžment
Marketing Organizacija preduzeća
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
Relacione baze podataka Održivi razvoj
Engleski jezik III Engleski jezik IV

 

Rezultati ankete 2015/2016. za ispite sa III godine osnovnih studija

V VI
Poslovne komunikacije Kontrola i revizija
Menadžment kvalitetom usluga Međunarodne finansije
Bankarsko poslovanje Poresko knjigovodstvo i evidencija
Finansijsko računovodstvo Osiguranje u transportnoj djelatnosti
Carinsko poslovanje Poslovanje turističkih agencija
Osiguranje
Menadžment u turizmu
Hotelski menadžment

 

Rezultati anketa 2015/2016. za ispite sa postdiplomskih specijalističkih studija

VII VIII
Liderstvo Međunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacije Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Upravljanje kapitalom i rizicima u bankama

 

Rezultati anketa 2015/2016.za ispite sa postdiplomskih magistarskih studija

IX
Upravljanje procesima u informacionim sistemima
Finansijska tržišta i instrumenti
Krizni menadžment
Reosiguranje

 

Rezultati anketa 2014/2015. za ispite sa I godine osnovnih studija

I II
Osnovi ekonomije Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Preduzetništvo
Sociologija Uslužni menadžment
Engleski jezik I Engleski jezik II

 

Rezultati anketa 2014/2015. za ispite sa II godine osnovnih studija

III IV
Finansijski menadžment Strategijski menadžment
Marketing Organizacija preduzeća
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
Relacione baze podataka Ekološki menadžment
Engleski jezik III Engleski jezik IV

 

Rezultati anketa 2014/2015. za ispite sa III godine osnovnih studija

V VI
Poslovne komunikacije Kontrola i revizija
Menadžment kvalitetom usluga Međunarodne finansije
Bankarsko poslovanje Poresko knjigovodstvo i evidencija
Finansijsko računovodstvo Osiguranje u transportnoj djelatnosti
Carinsko poslovanje Poslovanje turističkih agencija
Osiguranje Marketing u turizmu i hotelijerstvu
Menadžment u turizmu
Hotelski menadžment

 

Rezultati anketa 2014/2015. za ispite sa postdiplomskih specijalističkih studija 

VII VIII
Liderstvo Međunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacije Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Brend menadžment

 

Rezultati anketa 2014/2015.za ispite sa postdiplomskih magistarskih studija

IX
Analiza i revizija poslovanja i finansijskih izvještaja
Finansijska tržišta i instrumenti
Krizni menadžment
Reosiguranje

 

Rezultati anketa 2013/2014. za ispite sa I godine osnovnih studija

I II
Osnovi ekonomije Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Preduzetništvo
Sociologija Uslužni menadžment
Engleski jezik I Engleski jezik II

 

Rezultati anketa 2013/2014. za ispite sa II godine osnovnih studija

III IV
Finansijski menadžment Strategijski menadžment
Marketing Organizacija preduzeća
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
RElacione baze podataka Ekološki menadžment
Engleski jezik III Engleski jezik IV

 

Rezultati anketa 2013/2014. za ispite sa III godine osnovnih studija

V VI
Poslovne komunikacije Kontrola i revizija
Menadžment kvalitetom usluga Međunarodne finansije
Bankarsko poslovanje Poresko knjigovodstvo i evidnecija
Finansijsko računovodstvo Osiguranje u transportnoj djelatnosti
Carinsko poslovanje Poslovanje turističkih agencija
Osiguranje Marketing u turizmu i hotelijerstvu
Menadžment u turizmu
Hotelski menadžment

 

Rezultati anketa 2013/2014. za ispite sa postdiplomskih specijalističkih studija 

VII VIII
Liderstvo Međunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacije Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Brend menadžment

 

Rezultati anketa 2013/2014.za ispite sa postdiplomskih magistarskih studija

IX
Analiza i revizija poslovanja i finansijskih izvještaja
Finansijska tržišta i instrumenti
Krizni menadžment
Reosiguranje

 

Rezultati anketa 2012/2013. za ispite sa I godine osnovnih studija

I SEMESTAR II SEMESTAR
Osnovi ekonomije Engleski jezik II
Engleski jezik I Menadžersko računovodstvo
Osnovi menadžmenta Informacione tehnologije u menadžmentu
Poslovno pravo Uslužni menadžment
Sociologija Statističke metode u menadžmentu

 

Rezultati anketa 2012/2013. za ispite sa II godine osnovnih studija

III SEMESTAR IV SEMESTAR
Engleski jezik III Engleski jezik IV
Finansijski menadžment Elektronsko poslovanje
Monetarna ekonomija Organizacija preduzeća
Marketing Strategisjki menadžment
Relacione baze podataka Ekološki menadžment

 

Rezultati anketa 2012/2013. za ispite sa III godine osnovnih studija

V SEMESTAR VI SEMESTAR
Poslovne komunikacije Menadžment neprofitnih organizacija
Menadžment kvalitetom usluga Kontrola i revizija (FRB)
Bankarsko poslovanje (FRB) Međunarodne finansije (FRB)
Finansijsko računovodstvo (FRB) Poresko knjigovodstvo i evidencija (PCO)
Carinsko poslovanje (PCO) Osiguranje u transportnoj djelatnosti (PCO)
Osiguranje (PCO) Marketing u turizmu i hotelijerstvu (TH)
Hotelski menadžment (TH) Poslovanje turističkih agencija (TH)
Menadžment u turizmu (TH)

 

Rezultati anketa 2012/2013.za ispite sa postdiplomskih specijalističkih studija 

VII VIII
Liderstvo Međunarodni menadžment
Strateški menadžment turističke destinacije Metodologija izrade naučno-istraživačkog rada
Upravljanje projektima
Brend menadžment

 

Rezultati anketa 2012/2013.za ispite sa postdiplomskig magistarskih studija

IX
Finansijska tržišta i instrumenti
Menadžment korporativnih finansija
Reosiguranje
Upravljanje procesima u informacionim sistemima

 

Rezultati anketa 2011/2012. za ispite sa I godine osnovnih studija

I II
Osnovi ekonomije Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Informacione tehnologije u menadžmentu
Sociologija Uslužni menadžment
Osnovi menadžmenta Statističke metode u menadžmentu
Engleski jezik I Engleski jezik II

 

Rezultati anketa 2011/2012.za ispite sa II godine osnovih studija

III IV
Marketing Strategijski menadžment
Monetarna ekonomija Elektronsko poslovanje
Relacione baze podataka Ekološki menadžment
Finansijski menadžment Organizacija preduzeća
Engleski jezik III Engleski jezik IV

 

Rezultati anketa 2010/2011. za ispite sa I godine studija

I semestar II semestar
Osnovi ekonomije Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Uslužni menadžment
Poslovno pravo Statističke metode u menadžmentu
Sociologija Menadžersko računovodstvo
Engleski I Engleski II

 

Rezultati anketa 2010/2011. za ispite sa II godine studija

III semestar IV semestar
Finansijski menadžment Strategijski menadžment
Marketing Elektronsko poslovanje
Monetarna ekonomija Organizacija preduzeća
Relacione baze podataka Pravo Evropske Unije
Engleski III Engleski IV

 

Rezultati anketa 2009/2010. za ispite sa I godine studija

I II
Engleski jezik I Engleski jezik II
Osnovi ekonomije Informacione tehnologije u menadžmentu
Osnovi menadžmenta Menadžersko računovodstvo
Poslovno pravo Statističke metode u menadžmentu
Sociologija Uslužni menadžment