Nastavni plan specijalističkih studija možete pogledati ovdje.

Upis

Upis na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom vršiće se u sledećim upisnim rokovima: I rok od 17. do 28. juna, II rok od 23. jula do 14. avgusta i III rok od 15. do 30. avgusta 2019. godine. Upis će se obavljati svakim radnim danom u vremenu od 10h do 14h u Studentskoj službi Fakulteta.

Pravo upisa

Pravo upisa na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom, u jednogodišnjem trajanju sa 60 ECTS kredita, imaju kandidati koji su završili trogodišnje osnovne studije (Fakultet) kao i kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita.

Upis i studiranje se vrši u skladu sa pravilima studiranja na postdiplomskim studijama Fakulteta za menadžment u Herceg Novom.

Dokumenta za upis

Dokumenta koja su potrebna da bi se kandidat upisao na postdiplomske specijalističke studije Fakulteta za menadžment Herceg Novi su:

  • Diploma o završenom Fakultetu,
  • Kopija lične karte,
  • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
  • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
  • Uplatnica za indeks u iznosu 5,00€ na žiro-račun 535-10659-15 (Prva banka Crne Gore), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Prijavni list za upis na specijalističke studije koji možete preuzeti ovdje.

Školarina za specijalističke studije

Školarina za studijsku 2019/2020. godinu iznosi 1.450€.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa ostvaruju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

 

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na e-learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2019. II rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2019. III rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2019. IV rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2019. V rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2020. VI rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2020. VII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2020. VIII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2020. IX rata 150€ (eura)

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE STUDIJE IZVRŠITI NA:

Prva Banka Crne Gore
Broj žiro–računa: 535-10659-15

DIPLOMA

Nakon završetka specijalističkih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA SPECIJALISTE NAUKA (Spec. Sci).