Centar za strane jezike pri Fakultetu za menadžment organizuje:

  • opšte kurseve jezika (engleski, ruski, njemački, italijanski, norveški i crnogorski jezik za strance) i
  • specijalizovane kurseve (opšti poslovni engleski, poslovni engleski jezik u turizmu, priprema za TOEFL i priprema za TestDaF).

 

Cilj kurseva jeste da polaznici ovladaju elementima strukture stranog jezika te da razviju komunikativne sposobnosti neophodne za uspješno snalaženje u raznovrsnim životnim i poslovnim situacijama.

Kursevi stranih jezika sadrže sledeće nastavne programe:

  • Vokabular: predviđeno je usvajanje najfrekventnije opšte leksike i uobičajenih kolokacija, ali i izvestan broj stručnih termina iz oblasti po vlastitom izboru polaznika;
  • Gramatika: gramatičke strukture se uče i ponavljaju te utvrđuju kroz veliki broj primjera i tekstova;
  • Vještine: polaznici kroz program kursa vježbaju receptivne ali i produktivne vještine-čitanje i slušanje autentičnih intervjua i tekstova, korišćenje pisanog i govornog jezika sa različitim nivoima formaliteta i situacija.

Nastavno osoblje koje izvodi teoretsko-praktičnu kursnu nastavu su diplomirani profesori sa višegodišnjim iskustvom u izvođenju nastavnog procesa.

Kursna nastava se izvodi u modernim kabinetima opremljenim audio-video sredstvima potrebnim za uspješno održavanje i izvođenje nastave.

Nastavne materijale polaznici dobijaju u sklopu cijene za kurseve stranih jezika.

Ispit, nakon svakog nivoa kursa, je pismeni i usmeni. Pismeni ispit se sastoji od 12 do 15 vježbi. Položeni ispit se smatra ako kandidat ispravno uradi tekst u rasponu od 60% do 100% od ukupnog broja bodova i vežbi. Nakon položenog pismenog dijela ispita, polaznici pristupaju usmenom ispitu koji se sastoji od tri pitanja za svakog polaznika:

  1. Čitanje i prevod određenog teksta;
  2. Pitanje iz gramatike;
  3. Kraća konverzacija.

Nastava se održava u okviru grupne nastave za:

  • veće grupe od 8 do 10 polaznika i
  • manje grupe od 4 do 5 polaznika.

Po uspješno položenom ispitu, polaznicima se izdaje sertifikat Centra za strane jezike o uspješno savladanom određenom nivou stranog jezika.

Za sve dodatne informacije i prijave za kurseve možete nas kontaktirati putem telefona +382 31 332 900 , kao i putem e-maila: studentskasluzba@fm-hn.com.

Žiro-račun za uplate: 525-000000000668568 (Komercijalna Banka AD Budva)