KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

Centar je osnovan sa ciljem da se zdravstvenim radnicima i saradnicima omogući da unapređuju svoja znanja, vještine i profesionalne kompetencije u područjima medicine, farmacije, stomatogologije i srodnih grana. Okvir kompetencija opšteg nivoa obuhvata: pružanje zdravstvene zaštite, rješavanje kliničkih problema, lične kompetencije, kompetencije menadžmenta i organizacije.

Kontinuirana medicinska edukacija (KME) će se odvijati kroz organizovanje događaja uživo (stručni skupovi, seminari, kursevi, simpozijumi), pisane publikacije, mrežne programe, audio, video ili druge elektronske medije.

Sadržaj, vrste, programe i postupak rada Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju uređuje Programski savjet Centra, u saradnji sa akademskim i drugim institucijama koje obavljaju KME u zemlji i inostranstvu. Osim toga, Programski savjet Centra vrši evaluaciju obrazovnog procesa i analizu obrazovnih potreba u skladu sa pravilnicima o sprovođenju kontinuirane medicinske edukacije Ljekarske komore Crne Gore, Farmaceutske komore Crne Gore, Stomatološke komore Crne Gore i Komore fizioterapeuta Crne Gore.