SAVREMENI KONCEPT NASTAVE

Fakultet za menadžment u Herceg Novom ima akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje i licencirane od Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore – Osnovne akademske studije, Postdiplomske -Specijalističke i Magistarske studije. Savremeni nastavni planovi i programi, prostor i oprema po najvišim evropskim standardima, dosljedna primjena Bolonjske deklaracije, posvećenost studentima, individualni i rad u malim grupama uz tim vrhunskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva – garancija su visokog nivoa nastave i stečenih znanja na ovom  Fakultetu. Predmeti su jednosemestralni. Sedmični fond časova predavanja i vježbi je do 20. Na završnoj godini postoji praktična obuka studenata.

Attachments

PREPORUKE

Predloženi kurikulum za prve dvije godine sa četiri Studijska programa na trećoj godini je veoma dobro koncipiran i daje studentima teorijska, kao i praktična znanja u specifičnim oblastima menadžmenta u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Uvjeravam Vas da ćemo moja institucija i ja dati doprinos u predavačkim i istraživačkim aktivnostima Fakulteta za menadžment u Herceg Novom, kao i doprinos njegovom razvoju.

Prof. Dr Giuseppe Sancetta – Univerzitet „La Sapienza“, Rim, Italija

MOGUĆNOST ZAPOSLENJA

Diplomirani studenti menadžmenta poslovnu karijeru mogu nastaviti u sferi menadžmenta, prije svega u:

• turističko – hotelskim preduzećima i agencijama
• finansijskim institucijama koje obuhvataju banke, osiguravajuće kompanije, penzione fondove, brokerske kuće, finansijske sektore kompanija
• agencijama, kompanijama i javnim preduzećima u oblasti carina, oporezivanja i osiguranja
• institucijama, organizacijama i agencijama koje se bave poslovnom informatikom.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.