Loading...
Home2024-06-24T10:17:21+02:00

OBAVJEŠTENJE – E-LEARN PLATFORMA

Nastavnim materijalima za predavanja studenti mogu pristupiti putem Moodle platforme. Uputstvo za korišćenje platforme za profesore možete preuzeti ovdje, dok uputstvo za studente možete preuzeti ovdje. Pored koriščenja navedene platforme, a u cilju bolje interakcije studenata i nastavnog osoblja, preporučuje se i ZOOM aplikacija koja predstavlja najsigurniji način online komunikacije prilikom održavanja sastanaka, konferencija i online nastave. Uputstvo za korišćenje ZOOM-a, možete preuzeti ovdje.

Inspirisani znanjem i inovacijom

Savremeni koncepti nastave sa modernim kapacitetima.

ZAŠTO IZABRATI FAKULTET ZA MENADŽMENT?

 • Fakultet pruža mogućnost usavršavanja na osnovnim i postdiplomskim specijalističkim i master studijama uz dosljednu primjenu Bolonjske deklaracije,
 • Diplome sa akreditovanog i licenciranog fakulteta, priznate su na nacionalnom i međunarodnom nivou,
 • Savremeni nastavni planovi, programi, prostor i oprema koncipirani su po najvišim evropskim standardima,
 • Daje tim vrhunskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva,
 • Studentima su na raspolaganju savremeno opremljene slušaonice, biblioteka sa čitaonicom i računarska sala sa bežičnim internetom,
 • Školarina se plaća u ratama, a kompletni nastavni materijali dostupni su na e-learn platformi Fakulteta,
 • Fakultet za menadžment je članica Univerziteta Adriatik – Bar.

Aktivnosti Studentskog parlamenta studijske 2018/19:

 • Humanitarna akcija – Torta za osmijeh; Dan kulturne raznolikosti; Prvo izdanje studentskog časopisa “Menadžer”; Humanitarna akcija – doniranje školskog pribora Dječijem domu “Mladost” Bijela; Jednodnevni izlet – Nacionalni park Biogradska gora.

SVJETSKI PRIZNATE DIPLOME

Fakultet za menadžment Herceg Novi je respektabilna ustanova posvećena sticanju profesionalnog znanja, usavršavanju i razvijanju budućih lidera.

 • Internacionalni fokus – naši studenti dolaze iz svih krajeva svijeta

 • Novi kursevi  – fokus na razvoj i praćenje poslednjih trendova

 • Znanje a ne profit – osnova napretka je visokostručno znanje

Fakultet za menadžment je pozitivno evaluiran od strane EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION.

STUDIJSKI PROGRAMI

Fakultet za menadžment u Herceg Novom počeo je sa radom studijske 2009/2010. godine i upisom u I godinu studija. Po završenim trogodišnjim studijama student stiče visoko obrazovanje i diplomu akademskih osnovnih studija menadžmenta kao i Dodatak diplomi (Supplement Diploma). Fakultet je smješten u poslovnoj zgradi u Meljinama i raspolaže sa moderno opremljenim salama, amfiteatrom, najsavremenijim računarskim centrom, kabinetima i bibliotekom sa čitaonicom.

U okviru programa Fakulteta za menadžment, tj. osnovnih akademskih studija postoje četiri smjera:

 • Turizam i hotelijerstvo
 • Finansije, računovodstvo i bankarstvo
 • Porezi, carine i osiguranje
 • Poslovna informatika i elektronski biznis

Spisak predmeta po godinama i smjerovima možete pogledati na stranicama:

I godina – Nastavni plan

II godina – Nastavni plan

III godina – Nastavni plan

Po završetku osnovnih akademskih studija stiče se DIPLOMA BACHELOR (B.Sci) u menadžmentu za odgovarajući studijski smjer.

Na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom akreditovane su Postdiplomske specijalističke studije “Poslovni menadžment” u trajanju od 1 godine (60 ECTS kredita), koje mogu upisati studenti koji imaju 180 ECTS kredita. Spisak predmeta na Postdiplomskim specijalističkim studijama možete pogledati na stranici:

Specijalističke studije – Nastavni plan

Nakon završetka specijalističkih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA SPECIJALISTE NAUKA (Spec.Sci).

Na Fakultetu za menadžment akreditovane su postdiplomske master studije “Poslovni menadžment” u trajanju od dvije godine (120 ECTS kredita), koje mogu upisati studenti čije se školovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita (trogodišnje studije).

Diploma o završenim postdiplomskim akademskim specijalističkim studijama (60 ECTS) priznaje se za upis na drugu godinu Master studija, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Spisak predmeta na postdiplomskim master studijama možete pogledati ovdje.

Nakon završetka master akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA MASTER NAUKA (M.Sci).

Na osnovu člana 31 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Sl. list CG” broj 80/10) i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. list CG” broj 60/03), Ministarstvo nauke donijelo je Rješenje o izdavanju Licence za rad naučnoistraživačkoj ustanovi, Fakultetu za menadžment, samostalnoj ustanovi visokog obrazovanja, sa sjedištem u Herceg Novom, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti društvenih nauka (Licenca Ministarstva nauke CG ovdje).

Savremeni nastavni planovi i programi su bazirani na dosljednoj primjeni Bolonjske deklaracije, odn. ECTS sistema (European Credit Transfer System). Ukupan broj ECTS bodova po semestru je 30, po godini 60, odnosno, za tri godine studija 180. Predmeti su jednosemestralni. Ukupno opterećenje studenta po svim vidovima angažovanja ne prelazi 900 časova po semestru, odnosno 40 časova po nedjelji. Sedmični fond časova predavanja i vježbi je do 20 časova. Na završnoj godini postoji praktična obuka studenata. Prisustvo predavanjima, vježbama i aktivnost na nastavi i konsultacijama, predispitne provjere znanja (eseji, kolokvijumi, testovi, seminarski radovi) donose do 51% ukupnog broja poena. Završni ispit maksimalno 49%. Za prelaznu ocjenu potrebno je 50%.

Fakultet raspolaže sa četiri sale, bibliotekom, čitaonicom, prostorijom za studente studentskom službom, dekanatom i prostorijama za profesore i saradnike, lociranim u savremeno i komforno opremljenom prostoru. Prostorije Fakulteta su prilagođene za nesmetan pristup i boravak lica sa invaliditetom. U okviru sala je i računarska sala opremljena sa oko 25 računara sa bežičnim internetom, raspoloživa tokom cijelog dana. Na raspolaganju je i ostala računarska oprema, laptop-ovi, video projektori, štampači, LCD ekran za informacije u holu.
Biblioteka fakulteta posjeduje oko 500 domaćih i stranih knjiga iz svih relevantnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu i oko 500 knjiga u elektronskoj formi.

KURSEVI

DEŠAVANJA

VIJESTI

Najnovije vijesti

Najsvježija dešavanja na fakultetu, diskusije, blogovi.

Upišite FAKULTET ZA MENADŽMENT HERCEG NOVI i zakoračite u svijet znanja.

Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva Vaša pitanja.

  Go to Top