Ciljevi osnivanja Studentskog Parlamenta na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom su:

 • ostvarivanje i zaštita prava i interesa studenata;
 • pokretanje inicijative za donošenje ili promjenu propisa od interesa za studente;
 • pokretanje inicijative za razmatranje pitanja od interesa za studente na sjednicama Vijeća Fakulteta i Upravnog odbora;
 • razmatranje pitanja i sprovođenje programa iz oblasti visokog obrazovanja, nauke, kulture i drugih oblasti od značaja za studente;
 • razmatranje pitanja i sprovođenje programa od značaja za socijalno-ekonomski položaj studenata;
 • saradnja sa institucijama, ustanovama i organizacijama od značaja za položaj studenata;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta.

Tijela Studentskog parlamenta su:

 • Predsjednik
 • Studentski povjerenik na Fakultetu
 • Studentska vijeća godina
 • Studentski povjerenik vijeća godine

Predstavnici za tijela Studentskog parlamenta za 2023/24. studijsku godinu su:

 • Predsjednik Parlamenta, Miodrag Jablan, III god, po automatizmu je i član Upravnog odbora Fakulteta.
 • Studentski povjerenik na FakultetuMirjana Lijanić, I godina, po automatizmu je i član Vijeća Fakulteta.
 • Član Studentskog parlamenta, Anđica Milanović, V godina, nadležna je za saradnju sa studentskim domovima i studentskim organizacijama, a ima i funkciju koordinatora za saradnju sa studentskim organizacijama i studentskim domovima,
 • Član Studentskog parlamenta, Nikita Eliseev, IV godina,nadležna je za međunarodnu saradnju i razmjenu studenata, a ima i funkciju koordinatora za međunarodnu saradnju,
 • Član Studentskog parlamenta, Igor Baltić, II godina, nadležan je za koordinaciju rada studentskih vijeća godine i saradnju sa studentskim organizacijama koje djeluju na Fakultetu, a ima i funkciju koordinatora za studentska vijeća godine

Brošuru o aktivnostima studenata u studijskoj 2017/18. studijskoj godini možete preuzeti ovdje.