ISHODI UČENJA NA POSTDIPLOMSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA – STUDIJSKI PROGRAM POSLOVNI MENADŽMENT

 

Prateći savremene trendove u navedenoj oblasti, Fakultet za menadžment Herceg Novi uskladio je i inovirao nastavni plan i program postdiplomskih studija na master studijskom programu Poslovni menadžment, gdje je posebni fokus na ishode učenja.

Osnovni ciljevi postdiplomskog studijskog programa „Poslovni menadžment“, koji je predmet ove akreditacije, jeste:

 • inovirati sadržaje sadašnjih studijskih programa Fakulteta za menadžment Herceg Novi u domenu navedene oblasti kroz kontinuirano izučavanje u oblastima koje su od značaja za upravljanje u korporativnom i javnom sektoru;
 • obezbijediti adekvatan know how i povećati konkurentnost menadžmenta crnogorskih kadrova u internacionalnim kompanijama u nivou srednjeg i top menadžmenta.

Po završetku  ovog studijskog programa  nosilac kvalifikacije master poslovnog menadžmenta biće sposoban da:

 • analizira najnovija naučna dostignuća iz oblasti menadžmenta;
 • opisuje i razlikuje glavne teorije, principe, koncepte i pitanja koja se odnose na proces poslovnog menadžmenta;
 • integriše znanje iz oblasti koje se izučavaju, a to su: upravljanje projektima, međunarodni menadžment, upravljanje turističkom destinacijom, upravljanje ekonomijom javnog sektora, liderstvo, upravljanje promjenama, menadžment ljudskih resursa, menadžment znanja, itd.
 • argumentuje naučno-istraživački rad neophodan za dalje napredovanje u nauci u pravcu sticanja diplome doktora nauka;
 • argumentuje elemente od vitalnog značaja za upravljanje u različitim sektorima menadžmenta;
 • kritički upoređuje problematike i interkonekciju različitih područja menadžmeta;
 • koristi načela tržišnog poslovanja i preduzetništva na višem organizicionom nivou;
 • izrađuje složene analize ekonomske isplativosti menadžment proizvodnih i uslužnih procesa;
 • analizira efekte predloženih mjera u oblasti menadžmenta proizvodnih i uslužnih procesa;
 • vrši ekonomsku analizu uspješnosti menadžmenta u proizvodnim i uslužnim privrednim društvima;
 • vrši složene statističke analize u cilju povećanja profitabilnosti privrednih društava;
 • vodi naučno-istraživačke projekte u cilju testiranja inovativnih rješenja u oblasti menadžmenta;

Kada je riječ o vještinama na VII nivou kvalifikacija, iste se poklapaju sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija, odnosno master poslovnog menadžmenta će nakon uspješnog završetka studijskog programa biti osposobljen da:

 • koristi se i vlada širokim dijapazonom vještina, tehnika, praksi i materijala koji su povezani sa predmetima predviđenim nastavnim planom i programom, uključujući i one koje su specializovane i predstavljaju najnovije trendove u datoj oblasti;
 • primjenjuje niz standarda i specijalizovanih istraživačkih ili ekvivalentnih sredstava i tehnika u istraživanju;
 • identifikuje probleme na osnovu istraživanja, korišćenjem najnovijih saznanja ili praksi iz svoje ili iz međunarodnih oblasti poslovnog menadžmenta;
 • formuliše složena pitanjima u procesima donošenja odluka u situacijama kada ne postoje potpuni ili dosljedni podaci;
 • opisuje i analizira rezultate i metode projekata stručnoj publici i laicima kroz upotrebu odgovarajućih tehnika;
 • analizira vještine rješavanja problema potrebne za istraživanje i inovacije, kako bi se stvorila nova znanja i procedure.

Kada je riječ o kompetencijama za ovaj studijski program postdiplomskih akademskih studija, svršeni student:

 • pokazuje originalnost i kreativnost u primjeni znanja, vještina, praksi tokom rada;
 • posjeduje značajnu autonomiju i inicijativu u vođenju menadžment aktivnosti;
 • uvodi inovacije u kompleksne i nepoznate radne i nastavne kontekste;
 • analizira, klasifikuje i rješava probleme u uslovima nepostojanja kompletnih i relevantnih informacija;
 • preuzima odgovornost za svoj rad, kao i značajan dio odgovornosti drugih;
 • evaluira učinke tima i posjeduje vještine potrebne za upravljanje ekonomskim projektima;
 • integriše inovacionu sposobnost i sposobnost argumentovanog rješavanja problema;
 • pokazuje liderske vještine i preuzima inicijativu;
 • radi u složenim etičkim i društvenim okolnostima i donosi odluke u vezi sa pitanjima za koja trenutno nema propisa ili smjernica;
 • upravlja složenim i nepredvidivim uslovima rada, što zahtjeva nove strateške pristupe;
 • kompetentno komunicira sa kolegama svog i višeg naučnog zvanja;
 • preuzima odgovornost za doprinos stručnim znanjima i praksama i za preispitivanje strateškog rada tima.