Osnovne studije – Prva godina

//Osnovne studije – Prva godina
Osnovne studije – Prva godina2018-09-29T23:07:51+00:00

Nastavni plan I godine studija možete pogledati ovdje.

Pravo upisa:

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim obrazovanjem kao i kandidati koji se prepisuju sa drugog fakulteta/više škole. Upis će se vršiti svakim radnim danom u studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h u sledećim upisnim rokovima: predupisni rok od 04. do 15. juna, I rok od 18. do 29. juna, II rok od 02. do 12. jula i III rok od 15. do 31. avgusta 2018. godine. Kandidat je dužan da za upis podnese prijavu (dobija se na Fakultetu) i priloži sljedeća dokumenta:

 • Original ili ovjerene fotokopije svjedočanstava svih razreda srednje škole,
 • Original ili ovjerenu fotokopiju diplome srednje škole,
 • Kopija lične karte, kao i original ili ovjerena kopija diplome „Luča I“ ili „Luča II“ ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih posjeduje),
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6 i
 • Uplatnica za indeks u iznosu 5,00€ na žiro-račun 525–3532–21 (Komercijalna banka A.D. Budva), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Prijavni list za upis u I godinu studija možete pogledati ovdje.

Potrebna dokumenta za studente koji se prepisuju sa drugih fakulteta:

 • Uvjerenje o položenim ispitima (prve dvije godine studija),
 • Kopija  lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6 i
 • Uplatnica za indeks u iznosu 5,00€ na žiro-račun 525–3532–21 (Komercijalna banka A.D. Budva), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Školarina

Studenti koji se upisuju u I godinu, kao i studenti koji se prepisuju sa drugih fakulteta školarinu plaćaju na način prikazan u nastavku.

Školarina za svaku studijsku godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1.450 €.

Način plaćanja:

 • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine i ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun fakulteta,
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
 • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 15. juna 2018. g., imaju popust 10%,
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Povoljnosti za  studente sa najboljim prosjekom:

 • kandidati koji posjeduju diplomu „Luča I“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija,
 • kandidati koji posjeduju “Luča II“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Studenti prilikom upisa studijske godine dobijaju kompletne nastavne materijale u elektronskoj formi na CD. Kompletni nastavni materijali su istaknuti i na web sajtu Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2018 II rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2018 III rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2018 IV rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2018 V rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2019 VI rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2019 VII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2019 VIII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2019 IX rata 150€ (eura)

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE IZVRŠITI NA:

Komercijalna Banka AD Budva
Broj žiro–računa: 525 – 3532 – 21