Nastavni plan I godine studija možete pogledati ovdje.

Upis u I godinu osnovnih studija

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim obrazovanjem, kao i kandidati koji se prepisuju sa drugog fakulteta/više škole. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h u sledećim upisnim rokovima: I rok od 17. do 28. juna, II rok od 01. do 12. jula i III rok od 16. do 30. avgusta 2024. godine. Kandidat je dužan da za upis podnese prijavu i priloži sljedeća dokumenta:

 • Prijavni list za upis (možete preuzeti ovdje),
 • Dva ŠV-20 obrasca (popunjavate na Fakultetu ili kupujete u knjižari),
 • Original ili ovjerene fotokopije svjedočanstava svih razreda srednje škole,
 • Original ili ovjerenu fotokopiju diplome srednje škole,
 • Kopija lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • Original ili ovjerena kopija diplome „Luča I“ ili „Luča II“ ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih kandidat posjeduje),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
 • Uplatnica za indeks u iznosu 10,00€ na žiro-račun 530-50126-82 (NLB Banka AD Podgorica), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi i
 • Uplatnica za upisninu.

 

Potrebna dokumenta za studente koji se prepisuju sa drugih fakulteta:

 • Prijavni list za upis (možete preuzeti ovdje),
 • Dva ŠV-20 obrasca (popunjavate na Fakultetu ili kupujete u knjižari),
 • Uvjerenje o položenim ispitima,
 • Kopija  lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6 i
 • Uplatnica za indeks u iznosu 10,00€ na žiro-račun 530-50126-82 (NLB Banka AD Podgorica), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi i
 • Uplatnica za upisninu.

Školarina

Studenti koji se upisuju u I godinu, kao i studenti koji se prepisuju sa drugih fakulteta školarinu plaćaju na način prikazan u nastavku.

Školarina za svaku studijsku godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1.450 €.

Način plaćanja:

 • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 250€ i ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
 • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 27. maja 2024. g., ostvaruju popust 10%,
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa ostvaruju pravo na popust 10%.

Povoljnosti za  studente sa najboljim prosjekom:

 • kandidati koji posjeduju diplomu „Luča I“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija,
 • kandidati koji posjeduju “Luča II“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na e-Learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 250€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2024. II rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2024. III rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2024. IV rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2024. V rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2025. VI rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2025. VII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2025. VIII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2025. IX rata 150€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE IZVRŠITI NA:

NLB Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 530-50126-82


POVOLJNOST ZA STRANE DRŽAVLJANE

Fakultet za menadžment Herceg Novi organizuje besplatne kurseve crnogorskog jezika za studente koji su strani državljani, a u cilju lakšeg savladavanja nastave i dobijanja sertifikata o poznavanju jezika.

Opšti kursevi jezika se održavaju u okviru grupne nastave. Fond časova je dva puta sedmično po 90 minuta (dvočas). Kurs traje tri i po mjeseca odnosno 52 školska časa, dok nastavu izvode predavači Centra za strane jezike. Cijena kurseva jezika za građanstvo iznosi 200€.

Detaljnije informacije možete pogledati ovdje.