Nastavni plan I godine studija možete pogledati ovdje.

Pravo upisa:

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim obrazovanjem kao i kandidati koji se prepisuju sa drugog fakulteta/više škole. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h u sledećim upisnim rokovima: I rok od 14. do 25. juna, II rok od 15. do 30. jula i III rok od 26. avgusta do 20. septembra 2021. godine. Kandidat je dužan da za upis podnese prijavu (dobija se na Fakultetu) i priloži sljedeća dokumenta:

 • Original ili ovjerene fotokopije svjedočanstava svih razreda srednje škole,
 • Original ili ovjerenu fotokopiju diplome srednje škole,
 • Kopija lične karte, kao i original ili ovjerena kopija diplome „Luča I“ ili „Luča II“ ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih posjeduje),
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6 i
 • Uplatnica za indeks u iznosu 5,00€ na žiro-račun 525–3532–21 (Komercijalna banka A.D. Podgorica), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Prijavni list za upis u I godinu studija možete pogledati ovdje.

Potrebna dokumenta za studente koji se prepisuju sa drugih fakulteta:

 • Uvjerenje o položenim ispitima,
 • Kopija  lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6 i
 • Uplatnica za indeks u iznosu 5,00€ na žiro-račun 525–3532–21 (Komercijalna banka A.D. Podgorica), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

 

Školarina

Studenti koji se upisuju u I godinu, kao i studenti koji se prepisuju sa drugih fakulteta školarinu plaćaju na način prikazan u nastavku.

Školarina za svaku studijsku godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1.300 €.

Način plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 200€ i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
  • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 11. juna 2021. g., ostvaruju popust 10%,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa ostvaruju pravo na popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Povoljnosti za  studente sa najboljim prosjekom:

  • kandidati koji posjeduju diplomu „Luča I“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija,
  • kandidati koji posjeduju “Luča II“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na e-Learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 200€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2021. II rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2021. III rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2021. IV rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2021. V rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2022. VI rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2022. VII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2022. VIII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2022. IX rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. maja 2022. X rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. juna 2022. XI rata 110€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE IZVRŠITI NA:

Komercijalna Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 525 – 3532 – 21

Od 12.11.2021. godine Komercijalna banka AD Podgorica postaje NLB Banka AD Podgorica, stoga će od navedenog datuma biti aktivan sledeći žiro račun za uplatu školarine na osnovnim studijama:

NLB Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 530-50126-82