Akreditacije

 • Fakultet za menadžment je dobio početnu akreditaciju osnovnih studija od strane Savjeta za visoko obrazovanje, 12. maja 2009. godine – Odluka br. 05-1/5-824.
 • Fakultet za menadžment je dobio reakreditaciju osnovnih studija od strane Savjeta za visoko obrazovanje, 12. aprila 2012. godine – Odluka br. 05-1/5-101.
 • Fakultet za menadžment je dobio akreditaciju postdiplomskih specijalističkih studija od strane Savjeta za visoko obrazovanje, 01. juna 2012. godine – Odluka br. 05-1/5-125.
 • Fakultet za menadžment dobio je akreditaciju postdiplomskih magistarskih studija od strane Savjeta za visoko obrazovanje 01. juna 2012. godine – Odluka br. 05-1/5-126.
 • Fakultet za menadžment je dobio akreditaciju postdiplomskih master studija od strane Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, 01. aprila 2019. godine – Odluka br. 02-631/19-63/1. Sertifikat o akreditaciji možete pogledati ovdje.
 • Fakultet za menadžment je dobio reakreditaciju osnovnih akademskih studija od strane Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, 07. septembra 2020. godine – Odluka br. 02-631/20-30/2.

Licence

 • Rješenje o licenci za rad od Ministarstva prosvjete i nauke, Fakultet za menadžment je dobio 12. maja 2010. godine, možete pogledati ovdje.
 • Ministarstvo nauke je donijelo 24. novembra 2011. godine Rješenje o izdavanju Licence za rad naučnoistraživačkoj ustanovi, Fakultetu za menadžment, samostalnoj ustanovi visokog obrazovanja, sa sjedištem u Herceg Novom, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti društvenih nauka – pogledati na web sajtu: Licence – Ministarstvo nauke.
 • Rješenje o izdavanju dopune licence za rad za akademski postdiplomski specijalistički studijski program “Poslovni menadžment” od 18. jula 2012. godine možete pogledati ovdje.
 • Rješenje o izdavanju dopune licence za rad za akademski postdiplomski magistarski studijski program “Poslovni menadžment” od 18. jula 2012. godine možete pogledati ovdje.
 • Rješenje o izdavanju dopune licence za rad za osnovni akademski studijski program “Menadžment” i postdiplomski akademski studijski program “Poslovni menadžment” od 30. januara 2019. godine, možete pogledati ovdje.
 • Rješenje o izdavanju dopune licence za za akademski postdiplomski master studijski program “Poslovni menadžment” od 02. marta 2020. godine možete pogledati ovdje.

Registar inovacionih djelatnosti

 • Rješenje o upisu u registar inovacionih djelatnosti Fakulteta za menadzment od 16.12.2021. g. možete pogledati ovdje.

Osnovne studije

Fakultet za menadžment u Herceg Novom počeo je sa radom studijske 2009/2010. godine, upisom u I godinu studija. Po završenim trogodišnjim studijama student stiče visoko obrazovanje i diplomu akademskih osnovnih studija menadžmenta kao i dodatak diplomi (Supplement Diploma). Fakultet je smješten u poslovnoj zgradi u Meljinama i raspolaže sa moderno opremljenim salama, amfiteatrom, najsavremenijim računarskim centrom, kabinetima i bibliotekom sa čitaonicom.

U okviru programa Fakulteta za menadžment, tj. osnovnih akademskih studija postoje četiri smjera:

 • Turizam i hotelijerstvo
 • Finansije, računovodstvo i bankarstvo
 • Porezi, carine i osiguranje
 • Poslovna informatika i elektronski biznis

Spisak predmeta po godinama i smjerovima možete pogledati na stranicama:

I godina – Nastavni plan

II godina – Nastavni plan

III godina – Nastavni plan

Po završetku osnovnih akademskih studija stiče se DIPLOMA BACHELOR (B.Sci) u menadžmentu za odgovarajući studijski smjer.

Master studije

Na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom akreditovane su postdiplomske master studije “Poslovni menadžment” u trajanju od dvije godine (120 ECTS kredita), koje mogu upisati studenti čije se školovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita (trogodišnje studije). Diploma o završenim postdiplomskim akademskim specijalističkim studijama (60 ECTS) priznaje se za upis na drugu godinu Master studija, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Spisak predmeta na postdiplomskim master studijama možete pogledati ovdje.

Nakon završetka master akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA MASTER NAUKA (M.Sci).

Naučnoistraživačka djelatnost fakulteta

Na osnovu člana 31 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Sl. list CG” broj 80/10) i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. list CG” broj 60/03), Ministarstvo nauke donijelo je Rješenje o izdavanju Licence za rad naučnoistraživačkoj ustanovi, Fakultetu za menadžment, samostalnoj ustanovi visokog obrazovanja, sa sjedištem u Herceg Novom, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti društvenih nauka.

Savremeni koncept nastave

Savremeni nastavni planovi i programi su bazirani na dosljednoj primjeni Bolonjske deklaracije, odn. ECTS sistema (European Credit Transfer System). Ukupan broj ECTS bodova po semestru je 30, po godini 60, odnosno, za tri godine studija 180. Predmeti su jednosemestralni. Ukupno opterećenje studenta po svim vidovima angažovanja ne prelazi 900 časova po semestru, odnosno 40 časova po nedjelji. Sedmični fond časova predavanja i vježbi je do 20 časova. Na završnoj godini postoji praktična obuka studenata. Prisustvo predavanjima, vježbama i aktivnost na nastavi i konsultacijama, predispitne provjere znanja (eseji, kolokvijumi, testovi, seminarski radovi) donose do 51% ukupnog broja poena. Završni ispit maksimalno 49%. Za prelaznu ocjenu potrebno je 50%.

Kapaciteti Fakulteta za menadžment

Fakultet raspolaže sa 4 sale (preko 400 mjesta), bibliotekom, čitaonicom, prostorijom za studente, studentskom službom, dekanatom, prostorijama za profesore i saradnike, studentskim klubom i bifeom. U okviru sala je i računarska sala opremljena sa 25 računara sa bežičnim internetom raspoloživa tokom cijelog dana. Na raspolaganju je i ostala računarska oprema: laptop-ovi, video projektori, štampači, video platna i LCD ekran za informacije u holu. Biblioteka Fakulteta posjeduje oko 500 domaćih i stranih knjiga iz svih relevantnih oblasti koje se izučavaju na fakultetu i oko 500 knjiga u elektronskoj formi.

Zašto odabrati Fakultet za menadžment – Herceg Novi?

 • Fakultet pruža mogućnost usavršavanja na osnovnim i postdiplomskim specijalističkim i magistarskim studijama uz dosljednu primjenu Bolonjske deklaracije,
 • Diplome sa akreditovanog i licenciranog fakulteta, priznate su na nacionalnom i međunarodnom nivou,
 • Savremeni nastavni planovi, programi, prostor i oprema koncipirani su po najvišim evropskim standardima,
 • Tim vrhunskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva,
 • Studentima su na raspolaganju biblioteka sa čitaonicom i računarska sala sa bežičnim internetom,
 • Kompletni nastavni materijali dostupni su na E-learn platformi Fakulteta.