Home

Home2021-05-27T10:31:00+02:00

Inspirisani znanjem i inovacijom

Savremeni koncepti nastave sa modernim kapacitetima.

ZAŠTO IZABRATI FAKULTET ZA MENADŽMENT?

 • Fakultet pruža mogućnost usavršavanja na osnovnim i postdiplomskim specijalističkim i magistarskim studijama uz dosljednu primjenu Bolonjske deklaracije,
 • Diplome sa akreditovanog i licenciranog fakulteta, priznate su na nacionalnom i međunarodnom nivou,
 • Savremeni nastavni planovi, programi, prostor i oprema koncipirani su po najvišim evropskim standardima,
 • Daje tim vrhunskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva,
 • Studentima su na raspolaganju savremeno opremljene slušaonice, biblioteka sa čitaonicom i računarska sala sa bežičnim internetom,
 • Školarina se plaća u ratama, a kompletni nastavni materijali istaknuti su na e-learn platformi Fakulteta.

Fakultet je evaluiran i visoko ocijenjen od strane EUA (European University Association) – IEP (Institutional Evaluation Programme) čime je stekao pravo da na svojim dokumentima, kao znak priznanja kvaliteta, nosi Logo ove priznate evropske institucije.

Evaluation report / Rezime finalnog izvještaja

SVJETSKI PRIZNATE DIPLOME

Fakultet za menadžment Herceg Novi je respektabilna ustanova posvećena sticanju profesionalnog znanja, usavršavanju i razvijanju budućih lidera.

 • Internacionalni fokus – naši studenti dolaze iz svih krajeva svijeta

 • Novi kursevi  – fokus na razvoj i praćenje poslednjih trendova

 • Znanje a ne profit – osnova napretka je visokostručno znanje

Budite obaviješteni o Vašim ocjenama, materijalima, predmetima i dešavanjima putem E-LEARN platforme Fakulteta.

STUDIJSKI PROGRAMI

Fakultet za menadžment u Herceg Novom počeo je sa radom studijske 2009/2010. godine i upisom u I godinu studija. Po završenim trogodišnjim studijama student stiče visoko obrazovanje i diplomu akademskih osnovnih studija menadžmenta kao i Dodatak diplomi (Supplement Diploma). Fakultet je smješten u poslovnoj zgradi u Meljinama i raspolaže sa moderno opremljenim salama, amfiteatrom, najsavremenijim računarskim centrom, kabinetima i bibliotekom sa čitaonicom.

U okviru programa Fakulteta za menadžment, tj. osnovnih akademskih studija postoje četiri smjera:

 • Turizam i hotelijerstvo
 • Finansije, računovodstvo i bankarstvo
 • Porezi, carine i osiguranje
 • Poslovna informatika i elektronski biznis

Spisak predmeta po godinama i smjerovima možete pogledati na stranicama:

I godina – Nastavni plan

II godina – Nastavni plan

III godina – Nastavni plan

Po završetku osnovnih akademskih studija stiče se DIPLOMA BACHELOR (B.Sci) u menadžmentu za odgovarajući studijski smjer.

Na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom akreditovane su Postdiplomske specijalističke studije “Poslovni menadžment” u trajanju od 1 godine (60 ECTS kredita), koje mogu upisati studenti koji imaju 180 ECTS kredita. Spisak predmeta na Postdiplomskim specijalističkim studijama možete pogledati na stranici:

Specijalističke studije – Nastavni plan

Nakon završetka specijalističkih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA SPECIJALISTE NAUKA (Spec.Sci).

Na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom akreditovane su Postdiplomske magistarske studije “Poslovni menadžment” u trajanju od 1 godine (60 ECTS kredita), koje mogu upisati studenti koji imaju 240 ECTS kredita. Spisak predmeta na Postdiplomskim magistarskim studijama možete pogledati na stranici:

Magistarske studije – Nastavni plan

Nakon završetka magistarskih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA MAGISTRA NAUKA (M.Sci).

Na osnovu člana 31 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Sl. list CG” broj 80/10) i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. list CG” broj 60/03), Ministarstvo nauke donijelo je Rješenje o izdavanju Licence za rad naučnoistraživačkoj ustanovi, Fakultetu za menadžment, samostalnoj ustanovi visokog obrazovanja, sa sjedištem u Herceg Novom, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti društvenih nauka (Licenca Ministarstva nauke CG ovdje).

Savremeni nastavni planovi i programi su bazirani na dosljednoj primjeni Bolonjske deklaracije, odn. ECTS sistema (European Credit Transfer System). Ukupan broj ECTS bodova po semestru je 30, po godini 60, odnosno, za tri godine studija 180. Predmeti su jednosemestralni. Ukupno opterećenje studenta po svim vidovima angažovanja ne prelazi 900 časova po semestru, odnosno 40 časova po nedjelji. Sedmični fond časova predavanja i vježbi je do 20 časova. Na završnoj godini postoji praktična obuka studenata. Prisustvo predavanjima, vježbama i aktivnost na nastavi i konsultacijama, predispitne provjere znanja (eseji, kolokvijumi, testovi, seminarski radovi) donose do 51% ukupnog broja poena. Završni ispit maksimalno 49%. Za prelaznu ocjenu potrebno je 50%.

Fakultet raspolaže sa 4 sale (preko 400 mjesta), bibliotekom, čitaonicom, prostorijom za studente, studentskom službom, dekanatom, prostorijama za profesore i saradnike, studentskim klubom, bifeom i restoranom za studente. Ukupna površina iznosi preko 1000m2. U okviru sala je i računarska sala opremljena sa oko 35 računara sa bežičnim internetom raspoloživa tokom cijelog dana. Na raspolaganju je i ostala računarska oprema: laptop-ovi, video projektori, štampači, video platna i LCD ekran za informacije u holu. Biblioteka fakulteta posjeduje oko 500 domaćih i stranih knjiga iz svih relevantnih oblasti koje se izučavaju na fakultetu i oko 500 knjiga u elektronskoj formi. Biblioteka fakulteta je u sistemu Centralne biblioteke Crne Gore. U slučaju potrebe studenti imaju mogućnost za smještaj u hotelu „Lighthouse“ u Igalu.

KURSEVI

DEŠAVANJA

VIJESTI

Najnovije vijesti

Najsvježija dešavanja na fakultetu, diskusije, blogovi.

Upišite FAKULTET ZA MENADŽMENT HERCEG NOVI i zakoračite u svijet znanja.

Biće nam zadovoljstvo da odgovorimo na sva Vaša pitanja.

  Go to Top