Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore na početku svake kalendarske godine objavljuje Javni poziv za prijavu eksperata koje angažujemo u postupcima akreditacije studijskih programa i reakreditacije ustanova visokog obrazovanja. Javni poziv je otvoren tokom cijele godine, a lista se ažurira krajem svakog kvartala.

U procesima reakreditacija ustanova visokog obrazovanja a u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama kao i podzakonskim aktima Agencije, jedan član Komisije treba da bude predstavnik studenata. Njegova uloga u ovim procesu jeste da svojim aktivnim djelovanjem doprinese što kvalitetnijem i efikasnijem sprovođenju postupka reakreditacije kao i obezbjeđenju i unapređenju kvaliteta u oblasti evaluacije.

Pored kriterijuma koji se tiču ekspertize u predmetnim oblastima u kojima eksperti mogu biti angažovani, posjedovanju iskustva u obezbjeđenju kvaliteta i sl. predstavnici studenata koji se prijavljuju za učešće u evaluacionim komisijama trebaju da budu studenti master ili doktorskih studija.

Više informacija o kriterijumima, kao i  javni poziv i prijavni formular možete naći na sljedećim linkovima:

https://akokvo.me/kriterijumi-za-izbor-eksperata/

https://akokvo.me/javni-poziv-za-prijavljivanje-eksperata-u-2023-godini/

https://akokvo.me/prijava-za-studente-za-listu-eksperata/