U ponedeljak i utorak, 26. i 27. februara, na Fakultetu za menadžment Herceg Novi (Univerzitet Adriatik Bar), održan je kick off sastanak za Erasmus+ projekat GEAR: Gender Equality in Academia and Research.

Oba dana sastanka su protekla radno, uz analizu postojećeg stanja u oblasti rodne jednakosti, sa posebnim osvrtom na nauku i istraživanje, planiranje narednih sastanaka i radionica i organizaciju radnih paketa i samog projekta.

Cilj Erasmus+ projekta GEAR jeste poboljšanje kvaliteta i izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, a sam projekat je razvijen kako bi se pružila podrška adresiranju društvenih pitanja koja potiču iz rodne nejednakosti u obrazovanju, nauci i radu, a u skladu sa regionalnim ekonomskim razvojem. Uz to, ovaj projekat treba da pruži i prostor za inkluzivne aktivnosti žena koje su nedovoljno zastupljene u visokom obrazovanju.

Projekat treba da doprinese sveobuhvatnom prioritetu Evropske komisije koji se odnosi na Zapadni Balkan: održivi razvoj i zapošljavanje. Kvalitetno obrazovanje je ključni faktor za obezbjeđivanje rasta i razvoja ali i za adresiranje izazova poput nezaposlenosti i neusklađenosti vještina sa potrebama tržišta rada. Ulaganjem u ljudski kapital i preduzetništvo društvo se priprema za budućnost, zaustavljajući i „odliv mozgova“ i podržavajući tranziciju ka ekonomijama zasnovanim na znanju.

Članovi konzorcijuma, pored Fakulteta za menadžment Herceg Novi, kao koordinatora su, Univerzitet Vilniaus (Litvanija), Univerzitet u Mariboru (Slovenija), Univerzitet Crne Gore, Nezavisni Univerzitet Banja Luka (Bosna i Hercegovina), Univerzitet u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Univerzitet Singidunum, (Srbija), te organizacije GirlThing Tuzla (Bosna i Hercegovina), Socio-ekonomski centar Crne Gore, i Western Balkan Institute (Srbija).

Predviđeno je da projekat traje tri godine, te je njegov završetak planiran za 30. novembar 2026. godine.