Djelatnost Centra za turizam obuhvata obuku polaznika putem tečajeva, kurseva različitih nivoa obrazovanja zavisno od nivoa znanja polaznika, iz oblasti upravljanja prihodima u turizmu, finansijskih i investicionih analiza privrednih subjekata u turizmu, kao i primjene benchmarking metodologije u turizmu. 

Kurs/trening upravljanja prihodima u turizmu Primjena yield menadžmenta u avio industriji
Primjena yield menadžmenta u hotelskoj industriji
Primjena yield menadzmenta kod turističkih agencija i turoperatera
Primjena yield menadžmenta u restoraterstvu
Primjena yield menadžmenta u SPA industriji
Organizacija yield menadžmenta i uloga yield menadžera/direktora u manjim i /ili kompleksnim kompanijama.
Kurs/ trening u pogledu finansijskih i investicionih analiza privrednih subjekata u turizmu Povezanost finansijske analize sa ostalim kompanijskim aktivnostima-komercijalni sektor, sektor nabavke, razvojni sektor, sektor investicija.
Analiza i interpretacija osnovnih i konsolidovanih finansijskih izvještaja,studije slučaja: hotelskih kompanija, turističkih kompanija, sportskih objekata, kompanija koje objedinjavaju razne djelatnosti, uključujući turizam.
Studije slučaja investicionih analiza: primjena DCF, IRR i sensitivity metodologije na konkretnim primjerima iz hotelijerstva, condo apartmana i marina.
Vertikalna i horizontalna finansijska analiza.
Racio analize (likvidnosti, zaduženosti, profitabilnosti).
Kurs/trening u pogledu benchmarking metodologije u turizmu Mjerila u benchmarkingu
Benchmarking turističkih destinacija
Benchmarking hotelskih kompanija
Benchmarking u SPA segmentu
Benchmarking turističkih organizacija
Benchmarking restorana.


Pored toga, u okviru Centra za turizam je moguće i angažovanje eminentnih stručnjaka iz oblasti turističke industrije, a kada je u pitanju rad na pojedinim projektima u turizmu ili kada je u pitanju konsultativno angažovanje po pojedinim oblastima. 

Nastavu na kursevima će obavljati predavači sa odgovarajućim kvalifikacijama za oblasti kurseva, koji su u radnom odnosu na Fakultetu za menadžment ili koji su angažovani po ugovoru sa Fakultetom za menadžment za izvođenje ove djelatnosti.

Navedeni kursevi u okviru Centra za turizam su dominantno  namijenjeni zaposlenima u hotelskoj i restoraterskoj industriji, ali i zaposlenim u javnoj upravi koja se odnosi na oblast turizma, kao i zaposlenima u turističkim organizacijama. Isti su namijenjeni i nezaposlenima koji imaju ambiciju i stremljenje da rade u oblasti turizma. 

Polaznici koji budu pohađali kurseve i uspješno položili ispit dobijaju diplomu o položenom kursu.